Panaszkezelési szabályzat

Reklamáció csak az eladótól vásárolt és a fogyasztó tulajdonában lévő árukra vonatkozik.
Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki nem üzleti tevékenysége, foglalkoztatása vagy hivatása körében jár el), minden felkínált árura 24 hónap garanciát vállalunk, kivéve, ha az áruval együtt másként szerepel, és az eljárás a Fogyasztóvédelmi törvény és a Polgári Törvénykönyv, valamint jelen panasztételi feltételek szerint. Ha a vevő használt terméket rendelt és erről a vásárlót tájékoztatták, a szavatossági idő 12 hónap. Ha a vevő nem fogyasztó, az eljárás a Kereskedelmi Törvénykönyvben foglaltak szerint történik, és a szavatossági idő 12 hónap, és ezekre a panaszokra a jelen reklamációs feltételek nem terjednek ki, hanem a Kbt.
A jótállási idő az árunak a fuvarozó cégtől vagy közvetlenül az eladótól történő átvételének napján kezdődik, ha az árut a vásárló személyesen, a vevő vagy az általa meghatalmazott személy veszi át, az átvétel napján.
A vevő a hiba felfedezését követően haladéktalanul köteles reklamációt benyújtani az eladónál.
A hibákért való felelősség nem vonatkozik az alábbi használatból eredő hibákra:
a hiba a termék Vásárló által okozott mechanikai sérülése miatt keletkezett,
a termék nem megfelelő kezelése a használati utasításban leírtaktól eltérő módon,
az árut olyan körülmények között használni, amelyek nem felelnek meg az áru természetes környezetének nedvességtartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak a használati utasítás szerint,
az áru gondozásának és karbantartásának elhanyagolása,
az áruk sérülése a túlzott rakodás miatt,
a garanciális pecsét sérülése vagy károsodása, ha a termék tartalmaz ilyet,
szakszerűtlen össze- vagy szétszereléssel, ha a vonatkozó jogszabályok előírják,
beavatkozás a termékben, amellyel olyan változtatásokat hajtanak végre, amelyek javítják a termék minőségét, de azokat nem a gyártó vagy az általa meghatalmazott személy hajtotta végre, pl. a processzor túlhajtása,
az árut a dokumentációban meghatározott feltételek, az általános elvek, a műszaki szabványok vagy a biztonsági előírások megsértésével vagy a garanciális feltételek egyéb módon történő megsértésével használja.
A természeti katasztrófa okozta meghibásodások is kizártak a hibafelelősségből.
A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áru (vagy annak alkatrészeinek) az áru használatából eredő normál kopására sem. Nem tekinthető hibának, amint az a dolog természetéből, a minimális eltarthatósági időtartamból vagy a rövidebb időre korlátozható fogyasztási időből is következik. Az árun feltüntetik a minimális eltarthatósági időt, eltarthatóságot, fogyasztási időt vagy hasonló időtartamot, ha az áru ilyen jelölés alá tartozik.
A reklamált árut az alábbi címünkre kell elküldeni, de nem utánvéttel vagy személyesen a kapcsolattartási címre. Az árut megfelelően be kell csomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg az áru, javasoljuk az áru ajánlott küldeményként vagy biztosított küldeményként történő feladását. Az áruhoz csatolni kell a vásárlást igazoló (számla) másolatát és a hiba leírását, vagy javasoljuk a vásárlást igazoló dokumentummal együtt kitöltött Reklamációs lap csatolását. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Javasoljuk, hogy a panaszt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen (nem e-mailben) küldjék el.
Ha a panasz tárgya például tartósan beszerelt termék, a vevő köteles maximálisan együttműködni annak érdekében, hogy az eladó vagy az eladó által megjelölt harmadik személy megvizsgálja a panasz tárgyát. .
Az eladó visszaigazolja a reklamáció beérkezését, és a vevőnek megfelelő formában visszaigazolja az áruigény benyújtását. A reklamáció benyújtásának időpontjának az a nap tekintendő, amikor a reklamáció tárgyát az eladónak kézbesítették, de legkésőbb az a pillanat, amikor az eladó a reklamáció tárgyának átvételét lehetetlenné teszi vagy megakadályozza. Ha a visszaigazolás azonnali kézbesítésére nincs lehetőség, úgy azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panaszkezelésről szóló dokumentummal együtt kell kézbesíteni. A panasz feldolgozásáról szóló visszaigazolást írásban küldjük meg.
Az eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásától számított 3 napon belül meghatározni a reklamáció kezelésének módját. Indokolt esetben, különösen, ha az áru komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelési módjának meghatározása után az eladó a reklamációt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben a panasz később is kezelhető. A reklamáció feldolgozása azonban nem tarthat tovább 30 napnál a követelés benyújtásától számítva. A reklamáció feldolgozására nyitva álló 30 napos határidő lejárta után a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és az áru teljes összegét visszakapja, vagy jogában áll az árut újra cserélni. .
A vevő jogai reklamáció benyújtásakor:
ha az eltávolítható hiba, a Vevőnek joga van azt térítésmentesen, időben és rendeltetésszerűen eltávolíttatni, miközben ezt a hibát szükségtelen késedelem nélkül el kell távolítani,
a hiba elhárítása helyett a vevő követelheti a termék kicserélését, vagy a hiba csak a termék egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, ha ez az eladónak az áru árához képest aránytalan költséggel nem jár. vagy a hiba súlyossága,
az eladó a hiba megszüntetése helyett kicserélheti a hibát hibátlan termékre, ha az nem okoz komoly nehézséget a vevőnek,
ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely a termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanilyen jog illeti meg a vevőt abban az esetben, ha eltávolítható hibáról van szó, de a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt a vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni,
ha egyéb, az áru használatát nem akadályozó, el nem hárítható hiányosságok lépnek fel, a vevőnek joga van a termék árából ésszerű árengedményre.
A reklamáció rendezettnek minősül, ha a reklamációs eljárás a reklamált áru leszállításával, annak kicserélésével vagy az áru vételárának visszaszolgáltatásával, árengedmény biztosításával, a teljesítés elfogadására irányuló írásbeli kérelemmel vagy annak indokolt elutasításával zárul, míg a vevő személyes átvételt igazol, ill a fuvarozó cég visszaigazolása is okirat arra az esetre, ha a vevő személyesen nem fogadja el az igényt.
A panaszos eljárás eredményéről a fogyasztót a jogszabályban meghatározott határidőn belül tájékoztatják.
Áru sérülésmentes, ill az áru átvételekor ellenőrizni kell a csomagolás sértetlenségét (az áru átvételénél az utasítások szerint), mivel szállítás közben az áru megsérülhet. Javasoljuk a vásárlóknak, hogy az árut csomagolják ki és a fuvarozó jelenlétében vizsgálják meg. Aláírásával kijelenti a futárnak, hogy a csomag sértetlen.
Jelen reklamációs feltételek az általános szerződési feltételek szerves részét képezik, és az eladó fenntartja a jogot, hogy azokat bármikor, az eladó előzetes értesítése nélkül is megváltoztassa.
Panaszküldés elérhetősége Katarína Szabóová – ANITA, Banícka 23, 946 03 Kolárovo, info@anitaflowers.sk

Virágküldés, friss csokrok házhozszállítása

Gútán és 50 km-es körzetében!

Részletek
Kosár

A bevásárlókosara üres

Termékek megtekintése
AnitaFlowers
Loading.io